• Địa chỉ: Tổ 4- Phường Nam Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên
 • STT
 • Tên tài liệu
 • Download
 • 1 Báo cáo kết quả của đội phòng thủ diễn tập Điện Biên 2022
  (147 lượt xem)
  2 Danh sách chia đội tham gia diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn thông tin tỉnh Điện Biên năm 2022
  (22 lượt xem)
  3 Nội quy Diễn tập an toàn thông tin tỉnh Điện Biên năm 2022
  (37 lượt xem)
  4 Chương trình Diễn tập thực chiến an toàn thông tin tỉnh Điện Biên năm 2022
  (16 lượt xem)
  5 Sơ đồ chỗ ngồi các Đội tham gia diễn tập
  (23 lượt xem)
  6 Kịch bản Diễn tập thực chiến an toàn thông tin tỉnh Điện Biên năm 2022
  (99 lượt xem)
  7 Giấy mời tham gia diễn tập thực chiến ATTT tỉnh Điện Biên năm 2022
  (15 lượt xem)
  8 Sơ đồ chỗ ngồi các Đại biểu
  (1064 lượt xem)
  9 Nội dung các tham luận
  (114 lượt xem)
  10 Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện...
  (97 lượt xem)