• STT
 • Tên tài liệu
 • Download
 • 1 Tham luận: "Đẩy mạnh chương trình đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp, hỗ trợ thanh niên tham gia phát triển kinh tế"
  (523 lượt xem)
  2 Tham luận: "Vai trò của Đoàn viên, Thanh niên trong tham gia xây dựng nông thôn mới"
  (47 lượt xem)
  3 Tham luận: "Giải pháp phát huy vai trò của thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn huyện Mường Ảng"
  (44 lượt xem)
  4 Tham luận: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác đội TNTP Hồ Chí Minh và phong trào thiếu nhi"
  (46 lượt xem)
  5 Tham luận: "Giải pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Pháp luật cho Đoàn viên, Thanh niên"
  (46 lượt xem)
  6 Tham luận: “Nâng cao chất lượng học tập, phát huy tinh thần sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ...
  (47 lượt xem)
  7 (DT) Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên Lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027
  (46 lượt xem)
  8 Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Điện Biên Khóa XIII, nhiệm kỳ 2017-2022
  (70 lượt xem)
  9 Phụ lục Kết quả chỉ tiêu công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Ban chấp hành Tỉnh đoàn Điện Biên khóa XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022
  (53 lượt xem)
  10 (DT) Báo cáo chính trị của BCH Tỉnh đoàn khóa XIII trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022-2027
  (79 lượt xem)
  11 Chương trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027
  (67 lượt xem)
  12 Danh mục tài liệu Văn kiện Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027
  (82 lượt xem)
  Tổng lượt xem: 1150