• STT
 • Tên tài liệu
 • Download
 • 1 Báo cáo kết quả của đội phòng thủ diễn tập Điện Biên 2022
  (222 lượt xem)
  2 Danh sách chia đội tham gia diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn thông tin tỉnh Điện Biên năm 2022
  (64 lượt xem)
  3 Nội quy Diễn tập an toàn thông tin tỉnh Điện Biên năm 2022
  (70 lượt xem)
  4 Chương trình Diễn tập thực chiến an toàn thông tin tỉnh Điện Biên năm 2022
  (49 lượt xem)
  5 Sơ đồ chỗ ngồi các Đội tham gia diễn tập
  (62 lượt xem)
  6 Kịch bản Diễn tập thực chiến an toàn thông tin tỉnh Điện Biên năm 2022
  (173 lượt xem)
  7 Giấy mời tham gia diễn tập thực chiến ATTT tỉnh Điện Biên năm 2022
  (70 lượt xem)
  Tổng lượt xem: 710