• Địa chỉ: Tổ 4- Phường Nam Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên
 • STT
 • Tên tài liệu
 • Download
 • 1 Báo cáo kết quả của đội phòng thủ diễn tập Điện Biên 2022
  (147 lượt xem)
  2 Danh sách chia đội tham gia diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn thông tin tỉnh Điện Biên năm 2022
  (22 lượt xem)
  3 Nội quy Diễn tập an toàn thông tin tỉnh Điện Biên năm 2022
  (37 lượt xem)
  4 Chương trình Diễn tập thực chiến an toàn thông tin tỉnh Điện Biên năm 2022
  (16 lượt xem)
  5 Sơ đồ chỗ ngồi các Đội tham gia diễn tập
  (23 lượt xem)
  6 Kịch bản Diễn tập thực chiến an toàn thông tin tỉnh Điện Biên năm 2022
  (99 lượt xem)
  7 Giấy mời tham gia diễn tập thực chiến ATTT tỉnh Điện Biên năm 2022
  (15 lượt xem)
  Tổng lượt xem: 359