• Điện Biên ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh
 • Thời gian đăng: 23/12/2021 10:56:00 AM - Đã xem: 1938
 • Vừa qua Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Điện Biên.

 • Hội nghị trực tuyến về giải pháp đẩy mạnh sử dụng VBĐT ký số trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh

  Theo đó, hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh được sử dụng trong các cuộc họp thường xuyên hoặc đột xuất theo yêu cầu triệu tập của đơn vị tổ chức cuộc họp.

  Để sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến, cơ quan chủ trì cuộc họp phải chủ động thông báo về thời gian, quy mô cuộc họp, phòng họp cho Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật cần thiết. Trường hợp cơ quan, đơn vị không có phòng họp trực tuyến, sẽ sử dụng phòng họp trực tuyến tại Sở Thông tin và Truyền thông và trước khi phát hành văn bản mời họp phải thống nhất thời gian sử dụng phòng họp trực tuyến, đăng ký với Sở Thông tin và Truyền thông để tránh trường hợp trùng lặp.

  Căn cứ chức năng, nhiệm vụ Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên ủy quyền cho Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm vận hành, quản lý hoạt động của Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông) là đơn vị trực tiếp vận hành hệ thống điều khiển Trung tâm (MCU) của hệ thống.

  Quy chế gồm 3 chương 15 điều và có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2021./.

 • Nguồn tin: dic.gov.vn